Viljandi Linnavalitsus tutvustab kesklinna kavandatava Viljandi haigla detailplaneeringu eskiislahendust

28.06.2017

 Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 19. - 30. juunil 2017 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadetetahvlil, Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linna veebilehel (http://www.viljandi.ee/teated).

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 6. juulil 2017 kell 17:15 Linnu tn 2 Viljandi Linnavolikogu saalis.

Viljandi haigla ja tervisekeskuse detailplaneeringu eskiislahendus 

Viljandi haigla ja tervisekeskuse detailplaneeringu - algatamise korralduses (Viljandi Linnavalitsuse 09.01.2017. a korraldus nr 4) nimetusega Viljandi kesklinna Carl Robert Jakobsoni tänavaga, Turu tänavaga ja Turu tänav 14 krundiga piirneva maa-ala detailplaneering - koostamise eesmärk on määrata Viljandi kesklinnas krunt ehitusõigusega tervishoiukompleksi (haigla + tervisekeskus) rajamiseks. Detailplaneeringu koostamine on vajalik kuna kehtiv detailplaneering (tähis DP 2003-07, kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 29.09.2003 korraldusega nr 711) maa-ala hoonestamist ei võimalda.

Planeeritud tervishoiukompleksi näol on tegemist linnaruumiliselt olulise objektiga ja uusehitise kõrge arhitektuuritaseme tagamiseks tuleb korraldada avalik arhitektuurikonkurss.

Planeeringu koostamisest huvitatud isik on SA Viljandi Haigla. Planeeringu koostamise algatamise aluseks on muuhulgas Viljandi Linnavolikogu 26.06.2014 otsus nr 80 „Tingimusliku nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks hoonestusõigusega otsustuskorras“.

Detailplaneeringu koostamiseks sõlmiti veebruaris 2017.a SA Viljandi Haigla ja OÜ Hendrikson & Ko vahel töövõtuleping. Detailplaneeringule on alusuuringutena OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud ka muinsuskaitse eritingimused, dendroloogiline hindamine ja KSH eelhinnang.

Planeeringualaks on Viljandi linnas C. R. Jakobsoni tänav 2a, C. R. Jakobsoni tänav 2b, C. R. Jakobsoni tänav 2c, C. R. Jakobsoni tänav 4, Turu tänav 6, Turu tänav 8, Turu tänav 10, Turu tänav 12 katastriüksused ja nendega külgnevad tänavaalad ning parkimisala (avalik nn turu parkla). Planeeringuala paikneb Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27010 kaitsevööndis ja Turu tänava maa-ala ulatuses Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal.

Tervishoiukompleksi hoonestusala ja hoonemahtude planeerimisel on arvestatud kontaktvööndis asuvate äri- ja ühiskondlike ehitiste maa kasutusotstarbeliste kruntide linnaehituslike näitajatega, vaadetega avalikust linnaruumist, võimaliku liikluslahendusega ja tervishoiukeskusele vajalike nõuetega. Hoonestusala lõuna- ja lääneküljele on planeeritud kohustuslik ehitusjoon, millest tänavatele/platsidele lähemale hoonet rajada ei tohi. Kohustuslik ehitusjoon lähtub planeeringule koostatud muinsuskaitse eritingimustest ja kvartalile iseloomulikust hoonestuse paiknemisest tänavate suhtes. Planeeritud hoonestuse suurimaks lubatud korruselisuseks on 4 korrust, lubatud on ka maa-aluse korruse rajamine parkimiskohtade ning tehno- ja säilitusruumide tarbeks. Tervishoiukompleksi hoonete suurim lubatud ehitisealune pind maa peal on 6500m², maa all 8635m².

Juurdepääs planeeritud tervishoiukompleksi krundile on kavandatud kolmest küljest: sisse- ja väljasõit C. R. Jakobsoni tänavalt, üks sissesõit ning üks sisse- ja väljasõit ühesuunaliselt Turu tänavalt ning üks väljasõit Turu/Kaalu tänavale ala edelaküljelt. Peamine juurdepääs on kavandatud C. R. Jakobsoni tänavalt. Krundi suuremahuline parkla (ca 250 kohta) on kavandatud hoone keldrikorrusele.

Planeeringu eskiislahenduse ruumilisel illustratiivil on kujutatud suurim lubatud hoonemaht. Hoonekompleksi arhitektuurne lahendus selgub arhitektuurikonkursil.

Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere: “Oleme jõudnud pikas haiglaehitamise saagas etappi, mil riik on andnud kinnituse nii tervisekeskuse kui haiglahoone rahastamiseks ning seega kindlustunde konkreetsete tegevustega edasiminekuks. Ehitame väärika hoone, milleks korraldame rahvusvahelise arhitektuurikonkursi. Plaanime tervishoiukeskust, milles on nii linna kui maakonna elanikele vajalikud teenused koos ning neile juurdepääs võimalikult mugav. Siinkohal kerkib kindlasti üles parkimise teema, mis on keeruline juba praeguse haiglahoone juures. Nagu ka detailplaneeringus kirjas, plaanime maa-alust parklat vähemalt 250 autole ning lisaks säilitame maapealse parkimise.

Kindlasti ei plaani me kesklinna kolida kogu praeguse 9-korruselise maja mahtu, vaid eriarstide vastuvõtu, EMO, laboratooriumi- ja diagnostikabaasi, sise-, kirurgia ja sünnitusosa ning taastusravi/füsioteraapia, mis on alla poole praeguse maja mahust. See ei tähenda, et teenused ja töökohad kaovad, vaid teised funktsioonid ja teenused kolivad Jämejala majadesse. 

Planeerimisprotsessi on kaasatud tervishoiukeskuses tegutsema asuvad 14 Viljandi perearsti, kokku on lepitud kohtumine puuetega inimeste nõukojaga, oleme kohtunud linnarahvaga ning plaanime teha seda veelgi. Kõik küsimused, ettepanekud ja arvamused on oodatud.“

Detailplaneeringuga seotud dokumendid leiate: http://www.viljandi.ee/teated

Viljandi haigla nõukogu andis juhatuse esimehele volitused ametis jätkamiseks ning uue juhatuse moodustamiseks

26.06.2017

Viljandi haigla nõukogu otsustas oma 22. juuni koosolekul kinnitada haigla juhatuse esimehe Priit Tampere ametisse ka järgnevaks viieks aastaks. 
 
Nõukogu tunnustas Priit Tampere lõppeval perioodil tehtud tööd haigla arendamisel, järgmise perioodi arenguvisiooni loomisel ning selle elluviimiseks vajaliku suure eeltöö ärategemisel. Nõukogu esimees, sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel avaldas lootust, et haigla personal on nõukogu otsusega rahul: "Ka Viljandist kaugemale on näha, et haigla organisatsioonikultuuris on toimunud positiivsed muutused. Samuti on haigla juht on olnud riigile heaks, kompetentseks ja avatud partneriks oluliste valdkondade - aktiivravi, võõrutusravi, psühhiaatria ja erihoolduse - arendamisel," lisas ta. 
 
Agris Koppeli sõnul ei saa järgmised viis aastat olema Viljandi haiglale kerged, kuid tõotavad tulla huvitavad, sest ees seisavad olulised muudatused Viljandimaa tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande süsteemi arendamisel, millel on oluline mõju nii viljandimaalastele kui aja jooksul loodetavasti ka kogu Eestimaale. 
 
Viljandi haigla nõukogu andis ühtlasi Priit Tamperele volitused moodustada endale kompetentne ja võimekas meeskond ehk uus juhatus. Välja on kuulutatud konkurss kahe juhatuse liikme leidmiseks, kellest üks asub koordineerima somaatilise ravi ja teine psühhiaatrilise ravi ning sellega seonduvate kompleksteenuste valdkonda. 
Uued juhatuse liikmed selguvad Agris Koppeli sõnul lähema kahe kuu jooksul. Priit Tampere uus ametiaeg algab 1. augustil.   
 
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee

Lillekiosk haigla I korrusel on suvepuhkusel 23.06 - 04.09

26.06.2017

OÜ Marcus Lillekaubandus lillekiosk haigla I korrusel läks suvepuhkusele 23. juunil.
 
Nagu igal aastal, saab ka sel perioodil vajalikud lilleseaded tellida linnas asuvast kauplusest, Jakobsoni tn 4 telefonil 433 4459.
Tellitud lilled toimetatakse haiglasse tasuta.
 
Kiosk avatakse uuesti 4. septembril.

14. ja 15. juunil arutletakse Viljandis sõltuvusravi ja rehabilitatsiooni tulemuslikkuse üle

14.06.2017

Pressiteade

Viljandis arutletakse sõltuvusravi ja rehabilitatsiooni tulemuslikkuse üle


Täna ja homme toimub Viljandimaal Sammuli puhkekülas Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse korraldatud seminar „Sõltuvusravi ja rehabilitatsiooni hetkeseis ja väljakutsed“, kus sõltlastega tegelevad tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad ning keskuse endised ja praegused hoolealused arutlevad sõltuvusravi ja rehabilitatsiooni tulemuslikkuse üle.

 
Kohtumisel räägitakse, kuidas kujuneb sõltuvus ning mis toimib ja ei toimi sõltuvusravis. Tänavu viieaastaseks saanud sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse meeskond tutvustab keskuse arengulugu ning töökogemusi, samuti nende kogemuste põhjal väljatöötatud töömeetodeid.
 
Koos otsitakse uusi ja senisest tõhusamaid võtteid, kuidas jõuda paremini narkootikumide tarvitajani ning millist abi neil tegelikult vaja on.
 
Keskuse praegused hoolealused ja rehabilitatsiooni läbinud jagavad oma edulugusid ja räägivad avameelselt sellest, millised raskused kaasnevad sõltuvusest vabanemisega ning kainuse säilitamisega. Muuhulgas jagatakse ka kogemusi, kuidas võtab ühiskond vastu neid, kes on leidnud endas jõudu narkootikumidest loobuda ja mis aitab tagasilanguste vastu.
 
Tänu Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskusele on paljud sõltlased suutnud narkootikumide tarvitamise lõpetada ja tavaellu tagasi pöörduda. Viljandi Haigla statsionaarne teenus on keskmiselt kestvusega 6-10 kuud (lisaks Viljandile on osakond ka Sillamäel) ning sellele järgneb toetav ambulatoorne teenus kestvusega kuni kaks aastat. Keskuses on 49 kohta. Programmi kestvus ja raskusaste on erinevad, arvestades abivajaja seisundit ja õppimisvõimet. Uued rehabilitatsiooniprogrammid ei keskendu üksnes tarvitamisest loobumisele, vaid inimese võimekuse taastamisele ja isiksuse kasvule, et ta suudaks oma käitumist ise suunata. Keskuse jaoks on iga abivajaja motiveeritud isiksus, kellesse suhtutakse empaatia ja austusega.
 
Eestis on hinnanguliselt 9000 narkootikume süstivat isikut, kellest enamik süstib fentanüüli ja selle analooge. Eelmisel aastal suri Eestis narkootikumide tarvitamisest tingitud üledooside tõttu 114 inimest, mis on pea kolmandiku võrra rohkem kui liikluses hukkunuid (74). Aastatel 1999–2016 on Eestis narkootikumide üledoosi tõttu surnud aga kokku 1209 inimest. Eestis on aastaid narkootikumide üledooside tõttu suremus Euroopa Liidu kõrgeim. Need surmad oleksid välditavad, kuid asjakohase abi puudumine piirab narkootikumide tarvitajate võimalusi elu muuta.

Seminar algab kolmapäeval, 14. juunil kell 13. Ajakirjanikel on seminari käigus võimalus kohtuda ka keskuse endiste patsientidega. 
 
Rohkem infot Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse kohta: http://www.vmh.ee/soltuvushaigete-ravi-ja-rehabilitatsioonikeskus/
 
Lisainfo: 
Rita Kerdmann, Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse juht: rita.kerdmann@vmh.ee
 
Aljona Kurbatova, Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja aljona.kurbatova@tai.ee 
 
Fotol: keskuse vilistlased ja kogemusnõustajad moodustavad igal sünnipäeval nn kainuse rivi, mille alguses on kõige kauem tarvitamisest hoidunud endine sõltlane. Tänase rivi esimesel on narkootikumide vabu aastaid juba rohkem kui 12. (Foto: Priit Tampere)


 
Teate edastas
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee

Seoses viieaastase juhatuse liikmete ametiaja täitumisega, otsib SA Viljandi Haigla uusi juhatuse liikmeid

09.06.2017

SA Viljandi Haigla on üks suurimaid üldhaiglaid, mis pakub ka psühhiaatria- ja sõltuvusravi valdkonnas unikaalseid teenuseid kogu Eestis. Valmistume uue tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostöömudeli arendamiseks paikkonnas. Kodulehekülg: www.vmh.ee.
 
         Haigla juhatusse on oodatud
JUHATUSE LIIGE,
kelle vastutusala on somaatilise ravitöö korraldamine, arenduste planeerimine ja
elluviimine oma valdkonna töös
 
Otsime juhti:
kelle ülesandeks on inimeste ja üldisele arendusele suunatud juhtimine 
kes suudab suures ettevõttes asjad juhtuma panna
kes oskab näha suurt pilti ja julgeb viia ellu uusi ideid ning leida erinevaid lahendusi
 
Ootame sind kandideerima, kui sul on meditsiinialane kõrgharidus ja arstina töötamise kogemus. Vajalik on eesti keele valdamine kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil.
 
Vajalikud kogemused:
inimeste juhtimise kogemus vähemalt 3 aastat
muudatuste juhtimise kogemus organisatsiooni/osakonna/valdkonna tasandil
inimeste arendamise kogemus
suurte projektide juhtimise kogemus
 
Sinu peamised tööülesanded:
kvaliteetse teenuse osutamine oma vastutusvaldkondades
personali- ja arendustegevused
tegevuse koordineerimine ja töökorralduse optimeerimine oma vastutusvaldkonnas
haigla strateegiliste projektide koordineerimine või neis osalemine vastavalt juhatuses/nõukogus kokku lepitud põhimõtetele
ravivajaduste analüüsi läbiviimine ning sisendi loomine arenguplaanidele ja funktsionaalsele arengukavale
ennetus- ja arendustegevuse koordineerimine oma valdkonnas
kontrollifunktsioonide juurutamise tagamine oma vastutusvaldkonnas
koostöö koordineerimine oma vastutusvaldkonnaga seotud väliste osapooltega
juhtimisorganite otsuste ja seadusandluse nõuete täitmine oma vastutusvaldkonnas
 
Pakume sulle:
5 aastast juhatuse liikme lepingut ja väärikat motivatsioonipaketti
huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd muudatuste ja uudsete lahenduste elluviimisel

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!
Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee
CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 30.06.2017
Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab projektijuht Sirje Tammiste
telefon +372 514 4084, sirje@tammistepersonal.ee
 

 

 

SA Viljandi Haigla on üks suurimaid üldhaiglaid, mis pakub ka psühhiaatria- ja sõltuvusravi valdkonnas unikaalseid teenuseid kogu Eestis. Valmistume uue tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostöömudeli arendamiseks paikkonnas. Kodulehekülg: www.vmh.ee.

         Haigla juhatusse on oodatud
JUHATUSE LIIGE,
kelle vastutusala on psühhiaatria ja seotud valdkondade juhtimine, arenduste planeerimine ja elluviimine. Jämejala üksustes jääb teda ravitööga toetama psühhiaatriakliiniku praegune juht, kes keskendub rohkem ravitööle

Otsime juhti:
kelle ülesandeks on inimeste ja üldisele arendusele suunatud juhtimine 
kes suudab suures ettevõttes asjad juhtuma panna
kes oskab näha suurt pilti ja julgeb viia ellu uusi ideid ning leida erinevaid lahendusi

Ootame sind kandideerima, kui sul on kõrgharidus. Kasuks tuleb tervishoiulane kõrgharidus. Vajalik on eesti keele valdamine kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil.

Vajalikud kogemused:
inimeste juhtimise kogemus vähemalt 3 aastat
tervishoiusektori töökogemus
muudatuste juhtimise kogemus organisatsiooni/ osakonna/ valdkonna tasandil
inimeste arendamise kogemus 
suurte projektide juhtimise kogemus

Sinu peamised tööülesanded:
kvaliteetse teenuse osutamine oma vastutusvaldkondades
vastavate teenusvajaduse analüüside korraldamine vastutusvaldkonnas
personali- ja arendustegevused
tegevuse koordineerimine ja töökorralduse optimeerimine oma vastutusvaldkonnas
haigla strateegiliste projektide koordineerimine või neis osalemine vastavalt juhatuses/nõukogus kokku lepitud põhimõtetele
ravivajaduste analüüsi läbiviimine ning sisendi loomine arenguplaanidele ja funktsionaalsele arengukavale
ennetus- ja arendustegevuse koordineerimine oma valdkonnas
kontrollifunktsioonide juurutamise tagamine oma vastutusvaldkonnas
koostöö koordineerimine oma vastutusvaldkonnaga seotud väliste osapooltega
juhtimisorganite otsuste ja seadusandluse nõuete täitmine oma vastutusvaldkonnas

Pakume sulle:
5 aastast juhatuse liikme lepingut ja väärikat motivatsioonipaketti
huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd muudatuste ja uudsete lahenduste elluviimisel

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!
Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee
CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 30.06.2017
Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab projektijuht Sirje Tammiste
telefon +372 514 4084, sirje@tammistepersonal.ee

 

Pabersaatekirjad asenduvad digisaatekirjadega

07.06.2017

Digisaatekiri on tervise infosüsteemi kaudu eriarstile edastatav saatekiri. See annab kindluse, et saatekiri ei kao ära ega unune koju ja patsient saab paljudest võimalikest eriarstiabi tervishoiuteenustest just talle vajaliku. Endale väljastatud digisaatekirju näeb inimene riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee

Kui perearsti hinnangul on vaja patsient edasi suunata eriarsti vastuvõtule, väljastab ta  digisaatekirja, mis on vajalik eriarsti aja broneerimiseks (va erialadel, kus saatekiri ei ole nõutav: silmahaigused, psühhiaatria, günekoloogia ning naha- ja suguhaigused). Juba täna küsib enamik haiglaid eriarsti vastuvõtule aja broneerimiseks patsiendilt digisaatekirja, mida saavad väljastada kõik perearstid jm arstid.

Digisaatekirja väljastamisel annab perearst patsiendile kaasa ka soovitused eriarsti aja broneerimiseks.  Soovi korral prindib perearst patsiendile digisaatekirja koopia välja. Perearst võib saatekirjale märkida ka asutuse, kuhu ta patsiendi suunab. Patsiendil on võimalik väljastatud saatekirjaga minna ka mõne teise tervishoiuteenuse osutaja juurde aga on oluline tähele panna, et ühe saatekirja alusel saab broneerida ainult ühe eriarsti aja.

Kui patsient soovib eriarsti aega broneerida, on tal täna kolm võimalust – helistada eriarstiabi teenuse osutaja registratuuri, broneerida aeg teenuse osutaja kodulehel või minna registratuuri  kohale. Kõigil kolmel juhul küsitakse kõigepealt patsiendi isikukoodi ja vaadatakse selle alusel tervise infosüsteemist patsiendile väljastatud digisaatekirja.

Kui saatekirja nõudega eriarsti vastuvõtule aega broneerides patsiendil saatekirja ei ole, on haiglal või kliinikul õigus  broneerida talle ainult tasuline eriarsti vastuvõtu aeg.  Teisisõnu tuleb arvestada, et haigekassa ilma saatekirjata arsti visiidi kulusid ei hüvita ning patsient peab visiidi ja võimalike lisauuringute eest ise tasuma.

Loe ka: patsiendi infoleht

Viljandi haigla töötajad heakorrastasid Jämejala õunaaeda

04.04.2017

 Reedel, 31. märtsil käisid Viljandi haigla töötajad Jämejala õunaaias vanu õunapuid kujundamas. Juhendas Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute töötaja Kristine Volens.

Juhendaja tutvustas õunapuude lõikamise põhimõtteid ja andis praktilisi näpunäiteid, kuidas peaks vanu õunapuid lõikama, et nendest saaks paari aasta jooksul rohkelt õunu kandvad puud.

Vaatamata lumisele ja sombusele ilmale oli kohale tulnud tosin huvilist, kes üheskoos kuulasid õpetussõnu ja andsid oma panuse õunaaia korrastamiseks.

Fotod: Marge Marjak, Triin Tajur

Riik tõhustab narkorehabilitatsiooni teenuse pakkumist

03.03.2017

Vabariigi Valitsus otsustas 2. märtsi istungil, et 2005. aastast uimastisõltlastele statsionaarset rehabilitatsiooni teenust pakkunud Sillamäe Narkorehabilitatsiooni- keskuse tegevused antakse üle Viljandi haiglale. Muudatuste eesmärk on tõhustada uimastisõltlaste abistamist Ida-Virumaal.

 
„Viljandi haigla on tõestanud end võimeka rehabilitatsiooniteenuse kompetentsikeskusena ning tegevuse laiendamine Sillamäele ühtlustab uimastisõltlaste ravi kvaliteeti ja muudab teenuse süsteemsemaks,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Järjepidev võitlus narkosõltuvusega, sealhulgas tõhusam ennetustöö ja kvaliteetsem ravi aitab vähendada sõltlaste tekitatud kahju nii neile endile, nende lähedastele kui kogu ühiskonnale,“ lisas minister.
 
Sillamäe linna, Sotsiaalministeeriumi, SA Viljandi Haigla ja Tervise Arengu Instituudi läbirääkimiste tulemusel antakse keskuse varad üle Viljandi haiglale, samuti jätkavad uue tööandja juures keskuse praegused töötajad. Narkorehabilitatsioonikeskuse kinnistu omanikuks saab Sillamäe linn, mis üürib seda Viljandi haiglale.
 
2017. aastal on HIV ja narkomaania raviks ja ennetustegevusteks ette nähtud 16,43 miljonit eurot, mida on 600 000 eurot enam kui mullu.
 
Ivan Lavrentjev
meediasuhete nõunik
sotsiaalministeerium
626 9123
press@sm.ee

Patsientide külastamine on taas lubatud

03.03.2017

 Alates tänasest, 3. märtsist on Viljandi haiglas taas lubatud patsientide külastamine.

Palume kinni pidada külastusaegadest: tööpäevadel kell 16-19, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kell 10-19 (õendus-hoolduskeskuses tööpäeviti kell 13-19, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kell 11-19) ning mitte külastada patsiente tõbisena.

 
 
Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee
www.vmh.ee 

 

 

Selver andis üle viljandimaalaste toetuse (foto)

06.02.2017

 Reedel, 3. veebruaril andis Männimäe Selveri juhataja Kati Pell Viljandi haiglale üle seekordse "Koos on kergem" kampaaniaga kogutud toetuse 4650 eurot. Kati Pell väljendas heameelt selle üle, et toetus on taas pisut kasvanud ning et inimestel, kes kampaanias osalesid, on selge eesmärk, keda ja mille tarvis toetatakse.

Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere avaldas tänu kõikidele viljandimaalastele, kes kampaaniasumma kogunemisse oma osa andsid. Seekordse toetusega finantseeritakse vastsündinute elustamislaua ostu, mille hankimiseks kasutati ka Selveri läinudaastast toetussummat. 

 

Krista Valdvee
kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee
www.vmh.ee 

 

Fotol (vasakult): Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere, operatsiooni- ja intensiivravi osakonna vanemõde Inge Alp, sünnitusabi ja günekoloogia osakonna vanemarst dr Maret Metsmaa, Männimäe Selveri juhataja Kati Pell, operatsiooni- ja intensiivravi osakonna vanemarst dr Ulvi Vaarmets.


Vanemad uudised | Värskemad uudised