Ehhokardiograafilise leiu interpretatsioon

Füsioterapeutide ambulatoorsete vastuvõttude kokkuvõtted nüüdsest I-ESTERis

 Alates 4. aprillist toimub muudatus Viljandi haiglasse füsioterapeudi ambulatoorsele teenusele saadetud patsientide kohta antavas tagasisides, et muuta selle käsitlemine mugavamaks ja kaasaegsemaks.

 
Kokkuvõtet teenuse kohta ei saadeta enam paberil, vaid füsioterapeudid sisestavad perearsti saatekirjaga ambulatoorsele teenusele pöördunud patsientidele osutatu I-ESTERi terviseloosse. 
 
Pärast patsiendi iga füsioterapeudi külastust ilmub patsiendi haigusjuhtude alla uus rida. 
 
Viimase külastuse sissekanne sisaldab kokkuvõtet osutatud teenuse ning selle tulemuste kohta. Kokkuvõtet näete, kui vajutate protseduuride lingil. 
Kui vahetult pärast viimast külastust kokkuvõtet veel ei ole, siis on see koostamisel.
 
Kokkuvõte sisaldab ka teenuse osutamise kuupäevi, mis annab ülevaate käidud kordade arvust.
 
Kui Teil on sel teemal küsimusi või ettepanekuid, siis võtke lahkesti ühendust vanemfüsioterapeut Marju Veevoga (tel 435 2137, marju.veevo@vmh.ee) või sisekliiniku ülemõe Ulvi Skirtaga (tel 435 2141, ulvi.skirta@vmh.ee).
 
I-ESTERit puudutavates küsimustes pöörduge palun IT-teenistuse juht Olav Kauli poole (tel 435 2018, olav.kauli@vmh.ee).
 

Oleme tänulikud, kui eelistate elektroonilisi saatekirju

 Lugupeetud perearstid!

 
SA Viljandi Haigla ambulatoorse ravi osakond liigub järjest enam digitaalse asjaajamise poole. Seetõttu mindi 1. aprillil üle paberivabale ambulatoorsele kaardile (tervisekaardile). Kõik patsientide paberkandjal saatekirjad digiteeritakse ja seotakse ravijuhuga.
 
Oleme väga tänulikud neile perearstidele, kes juba saadavad oma patsiente meie eriarstide vastuvõtule elektroonilise saatekirjaga ning julgustame seda tegema ka teisi.
 
Palume seejuures jälgida, et valitud oleks õige liik „elektrooniline/elektroonne saatekiri“ (mitte „konsultatsioon“ vms), vale liigi valimisel läheb saatekiri kaduma ning tekitab segadust ja lisatööd mõlemale poolele.
 
Esialgu toimib e-saatekirja võimalus ainult eriarsti vastuvõtule, statsionaarsele ravile patsiente e-saatekirjaga veel saata ei saa, kuid loodame, et ka see aeg ei ole mägede taga.
 
Kui teil on e-suhtluse teemal küsimusi, siis palume pöörduda Viljandi haigla IT-teenistuse juhi Olav Kauli poole tel 435 2018 või olav.kauli@vmh.ee.
 
 
 
-- 
 

Aprillist muutub Viljandi haigla labori Mycoplasma pneumoniae antikehade testimise metoodika

 Alates 20. märtsist pakub Viljandi haigla labor võimalust tellida Mycoplasma pneumoniae vastaseid IgM, IgA ja IgG antikehasid eraldi, uuring tehakse ELISA meetodil.

 
Seni kasutatud komplemendi sadestusmeetodit M. pneumoniae  antikehadele (lühend S-aMypn) alates aprillist enam tellida ei saa (reagendi varasema lõppemise korral teavitame ootel olevate proovide tellijaid).
Metoodika muutuse põhjustab vajadus paremini interpreteeritava testi järele ning soov muuta testitulemused võrreldavaks teiste laborite omadega.
 
Seni kasutusel olnud komplemendi sadestusmeetodil antikehade tiitri moodustab kõigi M. pneumoniae vastaste antikehade summa, mis võib olla mõnikord diagnoosi kinnitamiseks ebapiisava täpsusega. Samuti on olnud juhuseid, kus patsiendi veres leiduvad autoantikehad (ANA jt.) põhjustavad mittespetsiifilise kõrge tiitri ja seeläbi valepositiivse uuringutulemuse. Sadestusmeetod sobibki eelkõige laste ning noorte täiskasvanute esmase ägeda infektsiooni korral, reinfektsioonide kahtluse puhul mitte.
 
Sarnaselt Chlamydia pneumoniae antikehade uuringule hakkame tegema Mycoplasma pneumoniae antikehade uuringuid 1 kuni 2 korda nädalas.
Analüüsimetoodika ja testsüsteem on samad kui Tartu ühendlaboril.

Mpneumoniae Ab_EIA
 
Lisainfo:
Ruth Männik, laboriarst
tel 435 2092
ruth.mannik@vmh.ee
 
 

Uuendused allergiapaneelide testimisel ja vastamisel

 Viljandi haigla labor annab teada, et seoses tootjapoolse allergiapaneelide testi arendusega on tõusnud selle tundlikkus. 


Hea uudisega kaasneb aga see, et väga madalat IgE antikehade taset (ühikut/ml) näeme nüüd sajandik või tuhandik-kohtadena nulli järel, millel pole diagnostilist väärtust. 

Et tellijat mitte tarbetult koormata, kirjutatakse labori infosüsteemi edaspidi tulemus väljendatuna ainult RAST- klassides 0-6 (mis varem asus vastuses võrdusmärgi järel). Kaasa saab paberil väljatrüki analüsaatorist.
 
Testi tegemine käib endiselt immunoblot meetodil.
 
Interpretatsiooni tabel ja paneelide koosseis.
 
Küsimuste korral helistage palun mikrobioloogia laborisse tel 435 2094.

Veebruarist muutub C.pneumoniae antikehade test

Viljandi haigla laboris vahetub veebruaris Chlamydophila pneumoniae (varasemas klassifikatsioonis Chlamydia pneumoniae) antikehade ELISA-testi tootja firma.
 
Testi asendamise põhjuseks on vajadus suurendada testi spetsiifilisust ning vähendada piirväärtuse piirkonda jäävate IgA testide tulemuste hulka.
 
Kasutusele tulev test on alates 2012. a septembrist töös Tartu ülikooli kliinikumi ühendlaboris. Seega muutuvad omavahel võrreldavamaks Viljandi haigla labori ja Tartu eriarstide poolt tellitud testide tulemused, väljendatuna samades ühikutes ja samade interpretatsiooni soovitustega.
 
Tellija jaoks on oluline muudatus  ainult interpretatsiooni soovitustes. 
C.pneumoniae vastaste antikehade uuringuid on endiselt võimalik tellida MEDIPOSTI kaudu elektroonselt.
 
Testi tootja soovitab tulemusi interpreteerida järgnevalt: 
 
C. pneumoniae vastased antikehad

IgMIgAIgG
semikvantitatiivnesemikvantitatiivnekvantitatiivne
Suhtarv <0,8 negatiivneSuhtarv <0,8 negatiivne<16 RU/ml negatiivne
Suhtarv 0,8...1,1 piirväärtusSuhtarv 0,8...1,1 piirväärtus≥16...<22 RU/ml piirväärtus
Suhtarv ≥1,1 positiivneSuhtarv ≥1,1 positiivne≥22 RU/ml positivne

Chlamydophila_pneumoniae_vastased_antikehad 

Lisainfo:
laboriarst/mikrobioloog Ruth Männik, tel 435 2092

Vereäige mikroskoopilisel uuringul võeti kasutusele uus lühend

Viljandi haigla labor annab teada, et alates 28. jaanuarist on vereäige mikroskoopilise uuringu (endine B-Hemo) uus lühend B-Smear-m.

Lisainfo:
laboriarst Anne Lemmik, tel 435 2091, 435 2090

Viljandi haigla labor määrab hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni kiirust (eGRF) uue valemi abil

Alates 28. jaanuarist hakkab SA Viljandi Haigla labor väljastama hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni kiiruse (eGRF) - varasem nimetus endogeenne kreatiniini kliirens -  tulemusi, mis on arvutatud MDRD valemi abil.

MDRD valemit soovitatakse  kasutada Cockroft-Gaulti valemi asemel. MDRD valemit kasutades pole vajalik arvestada patsiendi kaalu, piisab ainult vanusest.
MDRD valem töötati välja 1628 patsiendil MDRD uuringust (Modification of Diet in Renal Disease,1999).
GFR (ml/min/1,73m2) =175 x [seerumi/plasma kreatiniin (µmol/L) x 0,011312] -1,154
x[vanus] -0,203 x [0,742 kui patsient on naine]

MDRD valem on valideeritud suurel populatsioonil, mis hõlmas erinevate rasside esindajaid. Ei vaja arvutamiseks kehakaalu.
Viimasel kümnendil on maailmapraktikas rutiinne eGFR väljastamine koos iga seerumi/plasma kreatiniini määramisega. Täiskasvanutel eGFR MDRD- valemi järgi arvutatuna on saanud kuldseks standardiks.
MDRD valem töötati välja krooniliste neeruhaigete grupil ning seetõttu alahindab süstemaatiliselt GFR-i kõrgete väärtuste puhul.
Soovitav on interpreteerida eGFR väärtusi ≥60ml/min/1,73m2 ettevaatusega,
arvestades, et eGFR muutub ebatäpsemaks tõelise GFR suurenedes

Soovitada patsientidel mitte süüa liha 12 tundi enne proovi andmist eGFR määramiseks..
 Proov ei tohi olla hemolüütiline. Analüüs tuleks teostada 12 tunni jooksul alates proovivõtust.

Referentsväärtused
≥ 18 a ≥ 90mL/min/1,73m2 
Valemit ei saa kasutada laste GFR-i arvutamisel.

Staadium kirjeldus (GFR ml/min/1,73m2)
1 Neerukahjustus normaalse GFR-ga ≥ 90
2 Neerukahjustus kergelt vähenenud GFR-ga 60–89
3 Moodukalt vähenenud GFR 30–59
4 Tunduvalt vähenenud GFR 15–29
5 Neerupuudulikkus < 15

eGFR tulemus <60ml/min/1,73m2 patsiendil, kellel pole varem eGFR
määratud, tuleb kinnitada korduva testiga kahe nädala jooksul, et välistada ägedad GFR muutuse põhjused.
Kroonilise neeruhaiguse progressiooniks võib lugeda eGFR vähenemist
      >5 ml/min/1,73m2 võrra ühe aasta jooksul või >10 ml/min/1,73m2 võrra viie aasta jooksul
 

Lisainfo:
laboriarst Anne Lemmik, tel 435 2091, 435 2090

Haigla infosüsteemi lisandus võimalus koostada oma nimistus olevate patsientide kohta aruandeid

Lugupeetud perearstid!

Viljandi haigla infosüsteemi Ester lisandus uus funktsionaalsus: perearstidel on nüüdsest võimalus koostada oma nimistus olevate patsientide kohta aruandeid. Aruannetes on võimalik kuvada valitud ajavahemikus lõpetatud haigusjuhtusid või avatud juhtusid.

Juhend funktsionaalsuse kasutamise kohta: Nimistus_olevate_patsientide_haiglas_ravil_viibimise_aruande_koostamine

Lisainfo:
Olav Kauli, IT-teenistuse juht
tel 435 2018, e-post: olav.kauli@vmh.ee

Tartu Tervishoiu Kõrgkool alustab Viljandis õdede ja hoolajate õppetööga

Tartu Tervishoiu Kõrgkool alustab 2013. aasta veebruaris Viljandis õppetööd kahel suunal - õe õppekava (tasemeõpe) ja hooldustöötaja õppekava. Õppetöö kestab kaks aastat - õdede õpe toimub kord nädalas, hooldustöötajatel nädala kaupa kord kuus.

Nii õdede kui ka hooldajate õppekavale kandideerijal tuleb täita avaldus internetikeskkonnas:  http://www.sais.ee/.
Keskkonda võib sisestada ka vaid oma isikuandmed ning ülejäänud dokumentide koopiad tuua 7. jaanuariks Viljandi haigla õendusjuhile või peahoone sekretärile. Samuti on võimalik dokumendid viia Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (Nooruse 5, kabinet 014).
Dokumentide esitamise tähtaeg on 11. jaanuar 2013.

Õe õppekavale kandideerimisel on vaja esitada:
• avaldus (esitatakse keskkonnas http://www.sais.ee/);
• varasemat kutse- või erialast õpet tõendava tunnistuse (õe, meditsiiniõe, velskri või ämmaemanda tunnistuse/diplomi) koopia koos hinnetelehe koopiaga;
• tööandja poolt kinnitatud viimase viie aasta jooksul kutse- või erialast töökogemust (vähemalt kahe täiskoormusega tööaasta ulatuses) tõendav dokument;
• isikutunnistuse või passi  koopia;
• vormikohane elulookirjeldus (vorm lisatud);
• vajadusel nime muutmist tõendava dokumendi  koopia;
• kaks fotot (tuua kõrgkooli õppima asumisel esimesel õppenädalal);
• tervishoiutöötajate registri tunnistuse  koopia.

Hooldustöötaja õppekavale kandideerimisel:
• avaldus;
• keskharidust tõendava dokumendi ja hinnetelehe  koopia;
• isikutunnistuse või passi  koopia;
• vormikohane elulookirjeldus (vorm lisatud);
• vajadusel nime muutmist tõendava dokumendi kinnitatud koopia;
• kaks fotot (3x4) (tuua kõrgkooli õppima asumisel esimesel nädalal).

NB! Õppima asumist tuleb samuti kinnitada 2013 internetikeskkonnas infosüsteemis SAIS,  ajavahemikul 14.-18. jaanuar.

Küsimuste korral pöörduda kooli telefonil 7 370 200 (kell 9-16) või arlepuidak at nooruse dot ee. Samuti minu telefonil 5813 5214;  434 2210 või ylle dot kumm at vmh dot ee.

Lisainfo: www.nooruse.ee

Kaunist jõuluootusaega soovides
Ülle Kumm
Õendusjuhi kt
 

Viljandi haiglas alustatakse peavalu vastuvõttudega

Lugupeetud perearstid!

2013. aastast alustab Viljandi haigla neuroloog dr Viktor Brin ambulatoorsete peavalu vastuvõttudega.
Esialgu toimub spetsiaalne peavalu vastuvõtt ühel päeval kuus, iga kuu kolmandal kolmapäeval kell 13.00-16.00.

Peavalu vastuvõtule on oodatud perearsti saatekirjaga patsiendid, kellel peavalu on juhtiv sündroom.

Patsiente paneb kirja haigla registratuur tel 435 2050 ja 435 2051.

Üks vastuvõtu eesmärke on teadvustada, et peavalu, eriti migreen, on tõsine haigus, mitte kerge mööduv häire. Õigel ajal tähelepanuta jäetult võivad episoodilised peavalud muutuda kroonilisteks ning kergekäeliselt valuvaigistite tarvitamise tagajärjel just ravimite poolt esilekutsutuiks.

Maailmas pööratakse aasta-aastalt peavaludele suuremat tähelepanu ning mitmel pool, eeskätt Euroopas ja Ameerika Ühendriikides, tegutsevad temaatilised keskused. Eestis on seni spetsiaalsed peavalu vastuvõtud avatud Tallinnas ja Tartus. Krista Valdvee
Kommunikatsioonijuht
SA Viljandi Haigla
Tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee@vmh.ee
www.vmh.ee