Raviprotsessi parimaks kulgemiseks ning segaduste vältimiseks on oluline, et osapooled on teadlikud oma õigustest ning sellest, mida neilt oodatakse.

 
Patsiendil on õigus
 
- Saada kvaliteetset ravi olemasolevate ravimeetodite ja –vahendite piires.
 
- Saada igakülgset teavet oma terviseseisundi, ravivõimaluste ja –tulemuste kohta.  Iga spetsialist saab anda nõu või selgitusi vaid oma pädevuse piires.
 
- Osaleda raviplaani koostamisel ja valida olemasolevatest endale sobivaim raviviis.
 
- Keelduda ravist seadusega ettenähtud piires ja saada teavet keeldumise võimalikest tagajärgedest enda tervisele.
 
- Taotleda teise arsti arvamust või arstliku konsiiliumi kokkukutsumist, kui tal tekivad kahtlused diagnoosis, ravi tõhususes või raviga seotud riskide suhtes.
 
- Kogeda väärikat ja lugupidavat kohtlemist.
 
- Olla kindel, et tema isiku- ja raviandmeid hoitakse saladuses.
 
- Avaldada rahulolu ning rahulolematust ning teha ettepanekuid haiglasisestesse tagasiside postkastidesse.
 
- Pöörduda SA Viljandi Haigla juhatuse poole juhul, kui ta ei ole rahul osutatud tervishoiuteenuse kvaliteediga.
 
-  Pöörduda kaebusega tervishoiuteenuse osutamise suhtes Terviseameti, 
Eesti Haigekassa või tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole (vastavad kontaktandmed on väljas osakondade infostendidel).
 
 
Parima ravitulemuse nimel soovime, et:
 
- Annate tervishoiuteenuse osutajale kogu terviseseisundisse puutuva informatsiooni ja osutate kaasabi, mida tervishoiuteenuse osutaja teenuse osutamiseks vajab.
 
- Arvestate Teile planeeritud ajaga ning teatate varakult, kui teenusest loobute.
 
- Arvestate, et raviprotsess võib võtta loodetust kauem aega.
 
- Kohtlete kaaspatsiente ja personali lugupidavalt ning arvestate nende õigustega.
 
- Hoiate saladuses Teile teatavaks saanud andmeid kaaspatsientide isiku, eraelu ja tervise kohta.
 
- Teavitate tekkinud probleemidest haigla töötajaid.
 
- Järgite isikliku hügieendi nõudeid ja osakonna kodukorda.
 
- Külastajate vastuvõtmisel arvestate teiste patsientide huvidega.