Plaanilise ravi järjekorra reeglid on kehtestatud tulenevalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusest ning ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on sotsiaalministri 21.08.2008 määrus nr 46 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ (va psühhiaatrilise abi seadus § 11 ja § 17).

Mõisted

Ravijärjekord – tervishoiuteenuse saamist ootavate isikute järjekord, mida peetakse kas tervishoiuteenuse osutaja poolt peetavas registratuuris või tervise infosüsteemi digiregistratuuris.

Digiregistratuur – keskkond, mille kaudu saab patsient või tervishoiuteenuse osutaja esitada digitaalselt päringuid tervishoiuteenuse osutamiseks vaba raviressurssi kohta ja broneerida aegu tervishoiuteenuse osutaja vastuvõtule.

1. Haigla osutab tervishoiuteenust ravijärjekorra alusel, juhul kui puudub võimalus osutada tervishoiuteenust koheselt ning teenuse osutamise edasilükkamine ei põhjusta patsiendi terviseseisundi halvenemist ega halvenda haiguse hilisemat prognoosi.

2. Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, kusjuures ühesuguse meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust ühesugustel tingimustel.

3. Haigla peab ravijärjekorda digiregistratuuris. Ravijärjekorda registreerib selleks volitatud haigla töötaja, kas telefoni teel või haigla registratuuris.

4. Viljandi haiglas saab ravijärjekorda registreerida tööpäevadel ajavahemikus kella 8.00 – 16.00.

5. Ravijärjekorda registreerimisel registratuuris täidetakse eelnimetatud määruse § 5 lg 4 punktid: patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg; planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg;

Juhend:

- planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);

- patsiendi kontaktandmed;

- suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);

- patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;

- ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;

- ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;

- märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

6. Ravijärjekorda registreerimisel teavitatakse patsienti visiidi- ja/või voodipäevatasust, tasumise alustest ja järjekorra pikkusest.

7. Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (erandiks on patsiendi enda soov tulla hilisemal ajal või kui patsient on raviarsti poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks).

8. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda haiglas, saab patsient kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ning tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbrit. Kui registreerimine toimub telefoni teel, teatab registreerija patsiendile tervishoiuteenuse osutamise aja, tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja (arsti) nime ja telefoninumbri.

9. Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teavitatakse patsienti ühe tööpäeva jooksul, varasem teave säilitatakse koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud. Muutmisest teavitatakse patsienti tema poolt avaldatud kontaktandmetel, kas telefoni või e-posti teel.

10. Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, teavitab haigla patsienti teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

11. Patsiendi soovi korral pöörduda vastuvõtule registreeritud ajast hiljem ja sellest ette teatamisel vähemalt kaks tööpäeva, registreeritakse patsient esimesele võimalikule ja talle sobivale ajale.

12. Vastuvõtule pöördumata jätmisest mitteteavitamisele või teavitamisel vähem kui kaks tööpäeva varem registreeritakse patsient vastuvõtule üldises korras.