Projekt "TERVIKUMi rajamine", mida rahastatakse Euroopa Liidu Eesti taaste- ja vastupidavuskavast.

Projekti eesmärk on Viljandi Haigla teeninduspiirkonnas osutavate tervishoiu. ja sotsiaalteenuste kättesaadavamaks ja integreeritud teenuste osutamise kaudu ravi- ning hooldusprotsessi järjepidevamaks muutmine, tagades tervise- ja sotsiaalprobleemidega elanike maksimaalselt iseseisev toimetulek oma elukeskkonnas ning tööhõives püsimine või võimalusel tööhõivesse naasmine.

Projekti eesmärgi täitmiseks rajatakse Viljandi kesklinna, aadressile C. R Jakobsoni 2a/2c, Turu 6, esmatasandi tervisekeskusega võrgustunud uus ja kaasaegne üldhaigla, mis tagab patsiendikeskse koostöö esmatasandi tervishoiu, eriarstiabi ning sotsiaalteenuste vahel. Esmatasandiga samale taristule luuakse ambulatoorse eriarstiabi (sh labor, radioloogiline ja funktsionaalne diagnostika, erakorralise meditsiini osakond, eriarsti vastuvõtud, taastusravi), statsionaarse eriarstiabi ja päevaravi (sh intensiivravi, operatsiooniplokk, päevaravi, kirurgia, sünnitusabi, günekoloogia, sisehaigused ja iseseisev õendusabi) ning muude avalike teenuste (sh sotsiaalnõustamine ja sotsiaaltransport, koduteenused jms) pakkumiseks vajalikud ruumid.

Tervikumi projekti kogumaksumus on eeldatavasti 104 miljonit eurot, millest moodustab Euroopa Liidu toetus taastekavast 72 miljonit eurot. 32 miljonit jaguneb haigla omafinantseeringu ja muude toetuste vahel.

Varemalt toetati Tervikumi ehitust Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Sotsiaalministeeriumi poolt läbi Tervisekeskuste kaasajastamise meetme, uue otsusega tõsteti kogu varasem projekt üle taastekava rahastusele.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „180 kraadi- uued suunad laste vaimse tervise toetamisel, väärkohtlemise ennetamisel ja võrgustiku loomisel“, mida rahastatakse Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse 01.01.2023-31.12.2024 raames Sotsiaalministeeriumi, SA Viljandi Haigla ja Eesti Seksuaaltervise Liit poolt.

Projekti elluviija: SA Viljandi Haigla
Projektipartner: Eesti Seksuaaltervise Liit
Taotlusvoor: Laste heaolu, õiguste ja kaasatuse edendamise rahaline toetamine - 26.09.2022-31.10.2022
Eelarve: 202 000,00€
Taotletav toetus: 199 980,00€
Toetuse määr: 99%
Omafinantseering: 1%
Projektiperiood: 01.01.2023 - 31.12.2024 (2 aastat)

Projekti eesmärk on laste ja noorukite vaimse tervise alase teadlikkuse suurendamise ning võrgustikutöö kaudu võimestada ravimeeskondade ja kogukonna koostööd laste vaimse tervise probleemide ja väärkohtlemise ennetamisel (sh potentsiaalsete väärkohtlejate abistamisel) ning laste heaolu edendamisel.

Projekti teemavaldkonnad:

Teema 1 (väärkohtlemise ennetamine). Teema 1 eestvedaja Margus Veem koostöös Eesti Seksuaaltervise Liiduga.

 • On koolitatud seksuaalnõustajad ja loodud veebileht (Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehe juurde), mis pakub tuge (anonüümne individuaalne veebinõustamine) inimestele, kellel on seksuaalne või romantiline huvi laste vastu ja spetsialistidele, kes tegelevad sihtrühmaga.
 • On viidud läbi uuring ja selgitatud välja kitsaskohad võrgustikuliikmete teadmistes seksuaalsest (väär)käitumisest ja seksuaalsest väärkohtlemisest laste vastu (ja laste poolt).
 • On läbi viidud teavitustegevused veebilehe ja temaatika tutvustamiseks avalikkusele.
 • On loodud uuringu alused sekkumise efektiivsuse uurimiseks projektiperioodi järgselt.
 • Planeeritud psühhiaatrite ja psühholoogide täiendkoolitused (sh stažeerimine, väliskonverentsid, -koolitused) välismaal seksuaalse väärkäitumise ja selle ravi alal

Teema 2 (võrgustikutöö). Teema 2 eestvedaja Kairi Nool. Koostööpartner: Viljandi Linnavalitsus.

 • On viidud läbi võrgustikukohtumised multidistsiplinaarse meeskonna poolt (ravimeeskond koostöös KOV lastega töötavate spetsialistidega ja kogukonnaliikmetega), mille tulemusena on välja selgitatud vaimselt või seksuaalselt väärkoheldud lapse toetamise võimalused.
 • On loodud uuringu alused võrgustikutöö strateegia loomiseks, mille kaudu selgitatakse välja lähtekohad vaimselt või seksuaalselt vääkoheldud laste abistamisel, ennetamaks juhtumite kordumist.

Kontakt: Ülle Kumm, projektijuht (tel +372 5919 0150, e-post ylle.kumm[at]vmh.ee).

 

 


Viljandi Haigla poolt elluviidav projekt “Krooniliste vaimse tervise probleemidega patsientide hindamis- ja käsitlussüsteemi väljaarendamine”, mida toetavad Norra toetuste 2014-2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“, Sotsiaalministeerium ja SA Viljandi Haigla.

Üldandmed 

Projekti elluviimise periood 07.01.2021 – 06.01.2024
Programmioperaator: Sotsiaalministeerium
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projekti elluviija: SA Viljandi Haigla
Projekti eelarve: 376 470€

Projekti eesmärk

Psühhiaatrilisel sundravil viibivatele krooniliste vaimse tervise probleemidega inimeste hindamis- ja käsitlussüsteemi väljaarendamise eesmärk on tervikteenuse loomine, mis ühendab ambulatoorse ja statsionaarse sundravi ning kogukonnateenused. Nimetatud teenustega arendatakse välja standardiseeritud koostöö ja kommunikatsioon hoolekande, tervise ja õigussüsteemi teenuse osutajate vahel tagamaks krooniliste vaimse tervise probleemidega inimestele kohase käsitluse, nende põhiõiguste kaitse ning ühiskonna turvalisuse.

Projekti tulemused

Kroonilise vaimse tervise probleemidega patsientide hindamise ja käsitlussüsteemi välja arendamise tulemusena luuakse krooniliste vaimse tervise probleemidega psühhiaatrilisel sundravil viibivatele inimestele valdkondade ülesed kogukonna teenused.

Projekti sihtrühmad
Otsesed sihtrühmad

 • Sundravialused
 • Sundravialuse lähedased
 • Psühhiaatrilise sundravi osutaja – SA Viljandi Haigla
 • Kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad

Kaudsed sihtrühmad

 • Esmatasandi tervisekeskuses töötavad tervishoiutöötajad
 • Sundravialuse elukohajärgne maakondlik ambulatoorse psühhiaatrilise abi osutaja
 • Piirkonnapolitseinik
 • Kriminaalhooldusametnikud
 • Sotsiaalkindlustusamet

Tegevuste kirjeldused tulemuste saavutamiseks

 • Tegevus 1 – Kroonilise vaimse tervise probleemidega inimese vajadustest lähtuva multidistsiplinaarse meeskonna poolt osutatava ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi teenuse mudeli ja käsitlusjuhise väljatöötamine ja rakendamine.  Vastutav projektimeeskonna liige: Ülle Kumm
   
 • Tegevus 2 – Multidistsiplinaarsete meeskondade, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate, krooniliste vaimse tervise probleemidega inimeste lähedaste koolitamine toimetulemaks krooniliste vaimse tervise probleemidega inimestega.
  Vastutav projektimeeskonna liige: Signe Susi
   
 • Tegevus 3 – Kroonilise vaimse tervise probleemiga inimeste multidistsiplinaarse kohtupsühhiaatrilise hindamise laudkonna mudel välja töötamine ja rakendamine psühhiaatrilise sundravis.
  Vastutav projektimeeskonna liige: Madis Parksepp
   
 • Tegevus 4 - Vägivaldse käitumise (korduv-) riski hindamise instrumentide adapteerimisprotsessiks ettevalmistamine. Vastutav projektimeeskonna liige: Margus Veem.

Projekti elluviimise tulemusena:

 • On koostatud ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi teenuse mudel ja käsitlusjuhis;
 • On soetatud ja sisustatud transpordivahend (buss) ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi koduvisiitide ja vastuvõttude teostamiseks mobiilse multidistsiplinaarse meeskonna poolt.
 • On piloteeritud ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi teenuse rakendamist multidistsiplinaarse meeskonna poolt vähemalt 10-le sundravialusele, kelle alaline elukoht on Eesti erinevates piirkondades.
 • On paranenud teadmised kaasaegsetest ja inimkesksetest nõustamistehnikatest (nii individuaalselt kui ka grupis) ning oskus nõustada ja toetada kroonilise vaimse tervise probleemidega inimesi ning tema lähedasi, kasutades õpitut tavapärastes töösituatsioonides.
 • On saavutatud multidistsiplinaarne meeskonnatöö krooniliste vaimse tervise probleemidega inimeste toetamiseks psühhiaatrilisel sundravil viibimise ajal ja selle järgselt.
 • On valminud multidistsiplinaarse kohtupsühhiaatrilise hindamise laudkonna mudel ja toimub psühhiaatrilisel sundravil viibivate krooniliste vaimse tervise probleemidega inimeste perioodiline hindamine tagamaks nende põhiõiguste kaitse ja ühiskonna turvalisus.
 • On alustatud kuue agressiivse käitumise riski hindamist võimaldava mõõdiku ning ühe psühhootilisele häirele iseloomulike haigustunnuseid kaardistavate mõõdiku adapteerimisprotsessiga ning tehtud ettevalmistused valideerimisprotsessis, et kohandada antud mõõtevahendid siinsesse keele- ja kultuuriruumi.